วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

         รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 13 -  22 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ กลุ่มงานประเมินบุคคลฯ ชั้น 1 
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครสอบที่นี่ครับ Download
ดาวน์โหลดใบสมัครสอบไฟล์ Word ที่นี่ครับ Download

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลจากคุรุสภา

          ด้วยทุกปีที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักการศึกษา  ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะส่งประกาศ หลักเกณฑ์  วิธีการดำเนินการให้สำนักการศึกษาในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนและกำหนดให้ส่งรายชื่อหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน จึงทำให้สำนักงานเขตและสำนักการศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลแต่ละประเภท ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่คุรุสภากำหนด ประกอบกับในระหว่าง ปี พ.ศ. 2553 - 2555 มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ให้ความสนใจในการขอรับรางวัลเพิ่มมากขึ้นทุกปีและมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่งที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ปรากฏเด่นชัด แต่ไม่สามารถจัดทำผลงานหรือแบบเสนอขอรับรางวัลได้ตามระยะเวลาที่สำนักงานเขตหรือสำนักการศึกษากำหนด

          สำนักการศึกษา ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีความสนใจในการเสนอขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าวข้างต้นมีความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลและสามารถจัดทำผลงานหรือแบบเสนอขอรับรางวัลได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์การเสนอขอรับรางวัล  จึงได้นำหลักเกณฑ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วิธีดำเนินการ แบบฟอร์มการเสนอขอรับรางวัล ตามเอกสารที่แนบ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ  กองการเจ้าหน้าที่    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2437 3677 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2437  6631-5 ต่อ 3444-5

           ดาวน์โหลด เอกสารที่นี่ Download

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ( พลว.)

          ด้วยคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (พลว.) และหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (พลว.)ตามมติ ก.ก.ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้  กับผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว สำนักการศึกษา จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ รับสมัครเข้ารับการพัฒนา ตามเอกสารที่แนบ

         ดาวน์โหลด เอกสารที่นี่ Download
         ดาวน์โหลด แบบคำร้อง (เยียวยา) ไฟล์ Word ที่นี่ Download

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

แจ้งมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 10 มกราคม 2556

(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download

หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์ สรุปรายละเอียดและหลักเกณฑ์การเข้ารับการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

ประชาสัมพันธ์ สรุปรายละเอียดและหลักเกณฑ์การเข้ารับการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้

1.  การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
2.  การพัฒนาตามหลักเกณฑ์การให้โอกาสข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (ให้โอกาส)
3.  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (พลว.) (เยียวยา)

       ดาวน์โหลด เอกสารที่นี่ Download
       ดาวน์โหลด แบบคำร้อง (เยียวยา) ไฟล์ Word ที่นี่ Download

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดาวน์โหลด ประกาศผลสอบที่นี่ Download

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ

                     ด้วย อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานการนิเทศการศึกษา  ดังนี้
                     1.  มติ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญพิเศษ
                     2.  มติ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สามารถดาวน์โหลดได้ตามตำแหน่งและวิทยฐานะด้านล่าง


สายงานการสอน

สายงานการบริหารสถานศึกษา

สายงานการนิเทศการศึกษา

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษหมายเหตุ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ยื่น ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ใช้คณะกรรมการชุดใหม่และต้องใช้ แบบฟอร์ม รายงานการประชุม,แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม ที่ให้ดาวน์โหลดให้เท่านั้น (หลักฐานการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการทั้ง 3 ท่านลงลายมือชื่อ ในช่องผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราตม 2556ประชาสัมพันธ์ การรับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ.2555

ประชาสัมพันธ์ การรับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ.2555
ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556
ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดาวน์โหลดกำหนดการและรายชื่อได้ที่นี่ครับ Download

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์


ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร    
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 16 - 31 มกราคม 2556 ณ กลุ่มงานประเมินบุคคลฯ ชั้น 1 
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครสอบที่นี่ครับ Download