วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (ให้โอกาส) ปี พ.ศ.2556

การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (ให้โอกาส) ปี พ.ศ.2556
 (กรณีผู้ขอมีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินปกติที่ ก.ก. กำหนด)

1.  กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา
2.  นับจำนวนผู้ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินปกติที่ ก.ก. กำหนด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 7/2555  เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม  2555  ถึง ครั้งที่  2/2556  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2556
3.  อบรมไม่แยกกลุ่มสาระแต่แยกสายงาน
4.  อบรมระหว่างวันที่  15 – 21  มีนาคม  2556 (สายงานการบริหารสถานศึกษา)  และระหว่างวันที่ 16 – 22  มีนาคม  2556 (สายงานการสอน) ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ เขตราชเทวี
5.  ค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการพัฒนาออกค่าใช้จ่ายเอง (ไม่เกินคนละ 4,500 บาท)


วิธีการกรอกแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

1. กรอกแบบคำขอแยกตามสายงาน
2. แบบคำขอหน้าที่ 1 กรอกให้ครบทุกข้อ สำหรับ ข้อ 1.4 ผลการพิจารณาไม่อนุมัติให้ผ่านการประเมิน ตามมติ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่......... เมื่อวันที่............ เดือน............................ พ.ศ. ................ให้นำข้อมูลจากเว็บไซต์www.teacherbkk1.blogspot.com มากรอกข้อความในช่องว่าง
3. แบบคำขอหน้าที่ 2 คำรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น กรณีดำรงตำแหน่ง ครู รองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้ลงนามรับรอง กรณีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้ลงนามรับรอง
4. แบบคำขอหน้า 2 การตรวจสอบและการรับรองของสำนักการศึกษา ข้อ 1 – 5 ผู้ยื่นคำขอไม่ต้องกรอกข้อมูล เป็นหน้าที่ของสำนักการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการให้
5. กรอกแบบคำขอให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งตัวแทนรวบรวมใบสมัครมาดำเนินการให้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่สามารถยื่นคำร้องที่นี่ครับ Download
ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาที่นี่ครับ
สายงานการบริหารสถานศึกษา  Download
สายงานการสอน Download


หมายเหตุ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสนี้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น และหากท่านใดไม่มีรายชื่อขอให้ติดต่อ กลุ่มงานประเมินบุคคลฯ  พร้อมแนบมติ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษาครั้งที่ไม่ผ่าน (ตามหลักเกณฑ์ปกติ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น